(Photo: Stephan Rabold)

20 Nov 2018

Light Show in Shenzhen