(Photo: Monika Rittershaus)

19 Nov 2011

No boyband - it’s the Berlin Philharmonic!

Photos: Monika Rittershaus